เรียน Data Analytics ดีไหม เรียนที่ไหนดี เรียนแล้วได้อะไร

with No Comments

วันนี้ BangkokSucess จะมาเล่าเรื่องสำคัญเกี่ยวกับ Data กัน! การใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการ เรียน Data Analytics จะทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการนำข้อมูลขององค์กรที่มีอยู่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ถือว่าเป็นศาสตร์ความรู้ที่เป็นสกิลสำคัญที่กำลังเป็นที่ต้องการในทุกองค์กร ตั้งแต่ธุรกิจระดับเล็ก จนถึงธุรกิจระดับใหญ่ในทุกๆ ด้าน โดยทั่วไปแล้วองค์กรแต่ละองค์กรมีข้อมูลจำนวนมาก แต่ไม่รู้วิธีการจัดการที่เป็นระบบและนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างไร จึงทำให้ไม่สามารถที่จะหยิบข้อมูลนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างไรบ้าง อาจจะเกิดผลกระทบให้องค์กรมีกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพจึงทำให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง แต่หากองค์กรใดมีการศึกษา Data Analytics  อย่างจริงจัง จะทำให้ได้เปรียบคู่แข่ง ทางด้านการบริหารจัดการ การตลาด และด้านอื่นๆ ที่สามารถจะทำงานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อองค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  การเรียน Data Analytics  นำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์  การเรียน Data Analytics คือ นำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบจัดระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการประมวลผลและนำมาวิเคราะห์ตีความออกมาให้ถูกต้อง และทำการนำเสนอหรือสื่อสารข้อมูลที่ได้ผ่านจากการประมวลผลที่แท้จริง ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้การจัดการข้อมูล … Read More