เรียน Data Analytics ดีไหม เรียนที่ไหนดี เรียนแล้วได้อะไร

เรียน Data Analytics ดีไหม เรียนที่ไหนดี เรียนแล้วได้อะไร

with No Comments

วันนี้ BangkokSucess จะมาเล่าเรื่องสำคัญเกี่ยวกับ Data กัน! การใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการ เรียน Data Analytics จะทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการนำข้อมูลขององค์กรที่มีอยู่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ถือว่าเป็นศาสตร์ความรู้ที่เป็นสกิลสำคัญที่กำลังเป็นที่ต้องการในทุกองค์กร ตั้งแต่ธุรกิจระดับเล็ก จนถึงธุรกิจระดับใหญ่ในทุกๆ ด้าน

โดยทั่วไปแล้วองค์กรแต่ละองค์กรมีข้อมูลจำนวนมาก แต่ไม่รู้วิธีการจัดการที่เป็นระบบและนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างไร จึงทำให้ไม่สามารถที่จะหยิบข้อมูลนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างไรบ้าง อาจจะเกิดผลกระทบให้องค์กรมีกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพจึงทำให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง แต่หากองค์กรใดมีการศึกษา Data Analytics  อย่างจริงจัง จะทำให้ได้เปรียบคู่แข่ง ทางด้านการบริหารจัดการ การตลาด และด้านอื่นๆ ที่สามารถจะทำงานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อองค์กรมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การเรียน Data Analytics  นำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

การเรียน Data Analytics คือ นำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบจัดระเบียบเพื่อให้ง่ายต่อการประมวลผลและนำมาวิเคราะห์ตีความออกมาให้ถูกต้อง และทำการนำเสนอหรือสื่อสารข้อมูลที่ได้ผ่านจากการประมวลผลที่แท้จริง ซึ่งเป็นการศึกษาเรียนรู้การจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กร นำข้อมูลมาเข้าสู่กระบวนการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมายและสรุปผล เพื่อนำข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจในการทำวิจัย ทำธุรกิจ การทำการตลาด เป็นต้น 

ซึ่งการเรียน Data Analytics เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในระดับชั้นสูง ช่วยแยกแยะข้อมูล จัดเรียงแปลงข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง พร้อมนำไปใช้งานทำให้เห็นภาพรวมของความสัมพันธ์ของข้อมูล เป็นการนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการวิเคราะห์  Data Analytics จะต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน เข้ามาช่วยในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ สามารถนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คอร์สเรียน Data Analytics

ด้วยประโยชน์ของความรู้ด้าน Data Analytics  มีอิทธิพลอย่างมากในการขับเคลื่อนองค์กรหรือธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ จึงทำให้มีสถาบันการศึกษา และองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้เปิดหลักสูตรการเรียน Data Analytics มากมายให้ทุกท่านได้ศึกษาอย่างจริงจัง ซึ่งมีทางเลือกดังต่อไปนี้ 

  • หลักสูตรระยะยาว มีทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท (เช่น คอร์สของจุฬา) หาคอร์สเรียนได้ตามมหาวิทยาลัยทั่วไป เป็นหลักสูตรเปิดภายใต้คณะหรือภาควิชาสถิติ หรือการบริหาร ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยในการจัดหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อตอบโจทย์ให้กับองค์กรภาคเอกชนที่กำลังมีปัญหาในการพัฒนา Data Analytics 
  • หลักสูตรระยะสั้น คอร์ส เรียน Data Analytics เหมาะสำหรับ วัยทำงาน ที่ต้องการศึกษาข้อมูล Data Analytics  ให้ได้มากที่สุดภายใต้ในระยะเวลาที่จำกัด มีใบรับรองให้ผู้เรียน  เพื่อเป็นการการันตีในการสมัครงาน ผู้ที่สามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้น เรียนมาไม่ตรงสายก็สามารถที่จะเรียน Data Analyticsได้ เป็นการเจาะลึกเครื่องมือนักวิเคราะห์ข้อมูลสอนครบทุกเครื่องมือที่ต้องใช้ในการทำและวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจรโดยไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถที่จะเรียนได้ทันที เป็นหลักสูตรครบวงจร ตั้งแต่การจัดการข้อมูล การจัดเก็บข้อมู ลการนำเสนอข้อมูล เริ่มต้นการเรียนจากปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับมืออาชีพในราคาที่จับต้องได้ สามารถซื้อคอร์สเรียนได้ผ่านระบบออนไลน์ ที่มีการเปิดสอนมากมายให้เลือกเรียน  และคอร์สเรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆ 

เรียน Data Analytics  แล้วต่อยอดการทำงานได้อย่างไร

คอร์สเรียน Data Analytics หลักสูตรระยะสั้นเป็นหลักสูตรที่กำลังมาแรง ในยุคปัจจุบันนี้เพราะเป็นศาสตร์ความรู้ที่สามารถจะช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรได้สำเร็จ โดยนำข้อมูลที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตปัจจุบันรวมไปถึงการพยาก่อนข้อมูลในอนาคต ข้อมูลมากมายมหาศาลสามารถนำมาวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึก เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆ ข้อมูลเหล่านี้ จึงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างโอกาสให้องค์กรได้มากมาย ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจเป็นอย่างมาก สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพขององค์ทั้งภาครัฐและเอกชน  

บทสรุป

Data Analytics  มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรมากมาย โดยเฉพาะเป็นข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจจากการใช้ข้อมูลเชิงลึก นำมาคาดการณ์การวางแผนแคมเปญการตลาด การสร้างคอนเทนต์ที่เหมาะสม อีกทั้งยังช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายขององค์กรได้มากยิ่งขึ้น สร้างแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะสามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง และมีข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ทำให้เข้าใจแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น และยังสามารถที่จะช่วยสร้างการบริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีกว่าเดิม

ดังนั้นหากคุณกำลังจะจัดการ Data ที่มีอยู่ขององค์กรเพื่อทำการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าปรับกลยุทธ์การตลาดให้ตอบโจทย์อย่างแรกที่ต้องทำคือหาระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพมาช่วยจัดการข้อมูลของคุณให้เป็นระบบเพื่อให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลได้สมบูรณ์แบบตอบโจทย์ทั้งองค์กรและลูกค้าคุณสามารถที่จะเริ่มต้นการเรียน Data Analytics   ได้ตลอดเวลา ยิ่งรีบศึกษาการเรียน  Data Analytics ได้เร็ว ยิ่งทำให้องค์กรของคุณมีการพัฒนาได้เปรียบคู่แข่งมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้น 

Follow Success Brief:

ทีมนักเขียน BangkokSuccess.com ที่จะมีบรีฟสรุปความรู้ต่างๆ ให้เพื่อนๆ นำไปปรับใช้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัว งาน และ การเงิน