เทคนิคการพัฒนาตนเองในการทำงานทั้ง Soft Skill และ Hard Skill เริ่มได้ทันที

เทคนิคการพัฒนาตนเองในการทำงานทั้ง Soft Skill และ Hard Skill เริ่มได้ทันที

with No Comments

ในชีวิตการทำงาน สิ่งสำคัญคือ การพัฒนาตัวเอง อย่างสม่ำเสมอ เพราะเมื่อเรียนจบมา เราอาจจะยังทำงานไม่เป็น ไม่ได้ประสิทธิภาพ แต่นั่นไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงเราตั้งใจพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะหมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ฝึกฝน สะสม เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้เก่งขึ้นได้มีศักยภาพได้เช่นกัน วันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการพัฒนาตนเองในการทำงาน ให้เก่งขึ้น มี Skill มากยิ่งขึ้น เพื่อโอกาสในการเติบโตในสายงานที่สูงขึ้น

การพัฒนาตัวเองในสายงาน หมายถึง การพัฒนาตัวเองในสายงานอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง นำพาไปสู่ความสำเร็จ ตัวอย่างผู้ที่มีอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองโดยมีความเป็นผู้ทันโลกทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ หรือ ผู้ที่ทำงานอาชีพหมอ ก็ต้องเรียนรู้และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันว่า โลกกำลังมีโรคภัยร้ายอะไรเกิดขึ้น จะมีวิธีการรักษา และป้องกันได้อย่างไร พัฒนาตัวเองในสายงานตลอดเวลาจะช่วยให้นำพาสู่ความสำเร็จได้

การพัฒนาตนเองในการทํางาน ด้าน Soft Skill

ทุกวันนี้มีคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีเต็มไปหมดที่จะช่วยเรา พัฒนาตัวเองในการทำงาน ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การโฟกัสด้วยเทคนิคที่เรากำลังนำเสนอ จะช่วยให้คุณเห็นภาพมากขึ้นว่าควรเริ่มจากตรงไหน พร้อมแล้วมาลองดูไปพร้อมๆ กัน

1. ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตัวเอง

การตั้งเป้าหมายมีความสำคัญต่อการพัฒนาตัวเองมาก หากคุณมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าเราต้องการสำเร็จเพื่อใคร เพื่อพ่อแม่ ครอบครัว พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวผลักดันเราให้โฟกัสในสิ่งที่ทำเพื่อเป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ ยิ่งถ้าเราไม่เก่ง การตั้งเป้าหมายจะช่วยให้มีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ เพิ่มพลังในการทำงานให้ได้มากยิ่งขึ้น

2. จัดลำดับความสำคัญของงาน Organization

ในหลักการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือการจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยเราต้องเริ่มวางแผนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันเสมอ โดยเรียงลำดับความสำคัญของงานก่อนเสมอ เพื่อทำงานได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ได้ประสิทธิผลอย่างชัดเจน จะช่วยให้งานทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายและทันเวลา แต่หากในแต่ละวันมีงานใหม่แทรกเข้ามา ให้ดูว่าเป็นงานสำคัญและด่วนหรือไม่ แล้วนำมาเรียงตามความสำคัญเพื่อไม่ให้งานทับซ้อนกัน

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ Critical Thinking

การคิดเชิงวิพากษ์ คือความตั้งใจในการตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยการตั้งคำถามท้าทาย ความเห็นคล้อยตามข้ออ้างที่นำเสนอ หรือ ข้อโต้แย้ง เป็นแนวทางความคิดออกสู่ทางการแก้ปัญหา หากเรามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ จะเป็นทักษะที่ดีในการเสริมสร้างงานของเราให้แข็งแกร่งได้

4. การทำงานเป็นทีม Teamwork

Teamwork มีความสำคัญมากในการทำงาน เพราะความสำเร็จของงานส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานเป็นทีม หากคุณมีทักษะที่ดีในการปรับตัว กล้าแสดงความเห็นหรือยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่นได้ดี ก็ย่อมเพิ่มโอกาสในความสำเร็จในการพัฒนาตัวเองในสายงานของคุณได้

5. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า Problem Solving

ไม่ว่าการทำงานใด ๆ ย่อมเกิดปัญหา หรือมีข้อผิดพลาดระหว่างการทำงานเสมอ หากคุณพัฒนาทักษะในด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณก็จะก้าวหน้าสู่คำว่าความสำเร็จในการพัฒนาทักษะในด้านนี้ได้เช่นกัน

การพัฒนาศักยภาพในการทํางาน ด้าน Hard Skill

การพัฒนาตนเองในการทำงาน ไม่ได้มีแต่ด้าน Soft Skill แต่ในส่วนของ Hard Skill ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะโลกยุคดิจิทัลเปลี่ยนเร็วมาก หากใครไม่พัฒนา Hard Skill ก็อาจเริ่มมีประโยชน์ในบริษัทน้อยลง

1. วิเคราะห์ข้อมูลเป็น Data Analysis

ศาสตร์ของการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis จะช่วยในด้านธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จได้ หากมีการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น หรือ สามารถพัฒนาทักษะ Data Analysis ให้ชำนาญได้อยู่เสมอ ก็จะสามารถพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม

2. มีทักษะด้านการตลาด Marketing

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักการตลาด เพราะแต่ละแบรนด์จะต้องสร้างสรรค์ผลงาน ชิ้นงานออกมาให้แตกต่างจากคู่แข่ง และสามารถยืนหยัดได้ เพราะทักษะสำคัญในด้านการตลาดส่วนใหญ่เป็นทักษะที่สามารถค้นคว้า เรียนรู้ และฝึกฝนได้ ยกเว้นทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ที่อาจต้องอาศัยเวลาสะสม เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสมองที่เกิดจากการตกผลึกทางความคิดที่มาจากการฟังพูดอ่านเขียนและการฝึกฝน

3. Computer Software Skill

หากเราอยู่ในยุค 4.0 ยุค 5.0 เรียกได้ว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงานมาก ๆ ฉะนั้นการมีทักษะการนำไปใช้ในด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ที่นำไปพัฒนากับเนื้องานได้ จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรและเป็นการพัฒนาตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม

4. การบริหารงาน Management

การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายจุดมุ่งหมาย หรือ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานและการพัฒนาองค์กร ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการพัฒนาตัวเองในด้านการบริหารงานนี้ด้วย เพราะงานส่วนใหญ่จะสำเร็จได้เกิดจากการจัดการวางแผน การบริหารงานที่ดี จัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

5. ภาษาต่างประเทศ Foreign Languages

เรียกได้ว่า ยุคแห่งการแข่งขัน การทำงานที่ก้าวหน้า ใครที่มีโอกาสได้เรียนรู้หรือพูดเข้าใจในภาษาต่างประเทศ ถือว่าได้เปรียบมาก ๆ เพราะเราต้องสื่อสารกับผู้คนทุกประเภท ทุกชนชาติกันอยู่แล้ว ยิ่งใครทำงานกับบริษัทต่างชาติด้วยแล้ว หากสามารถพูดอ่านเขียนและเข้าใจภาษาต่างประเทศได้มากกว่า 2 ภาษา ย่อมได้เปรียบมาก ๆ หรือ หากยังไม่มี การพัฒนาตัวเองในด้านภาษาต่างประเทศถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ เลยที่ควรต้องมี แนะนำให้ลองอ่านบทความก่อนหน้านี้ “เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

การพัฒนาตนเองในการทำงาน ไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณมีความตั้งใจ หมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เก็บเกี่ยวและสะสมประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา ก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถพัฒนาตัวเองในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลงานได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป

Follow Success Brief:

ทีมนักเขียน BangkokSuccess.com ที่จะมีบรีฟสรุปความรู้ต่างๆ ให้เพื่อนๆ นำไปปรับใช้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัว งาน และ การเงิน